SUCCESSOR LIST OF PRINCIPAL

1. Sri Manibhadra Behera (I/C) 01-08-78 to 06-11-78

2. Sri Bishnu Mohan Bhanji (I/C) 07-11-78 to 27-10-79

3. Sri Rabindra Nath Mekap (I/C) 28-10-79 to 28-11-88

4. Sri Manibhadra Behera (I/C) 28-11-81 to 02-08-09

5. Sri Radhashyama Pattanayak 03-08-90 to 13-01-92

6. Sri Mnibhadra Behera (I/C) 14-01-92 to 03-11-92

7. Sri Nirmal Ballav Mohapatra 04-11-92 to 19-10-93

8. Sri Purosottam Behera (I/C) 20-10-93 to 08-11-93

9. Dr. Khitiswara Dash 09-11-93 to 30-08-96

10. Sri Purosottam Behera (I/C) 31-08-96 to 01-01-97

11. Sri Bhagabat Jena 02-01-97 to 28-02-01

12. Sri Brajabandhu Sahoo (I/C) 01-03-01 to 17-07-01

13. Sri Mihir Charan Parida 18-07-01 to 29-02-04

14. Smt. Subasini Giri (I/C) 01-03-04 to 28-12-04

15. Dr. N. Sahu 29-12-04 to 08-06-05

16. Sri Brajabandhu Sahoo 09-06-05 to 26-06-05

17. Sri Bijoy Kumar Das 27-06-05CONTACT USGopalpur College

Gopalpur, Bahanaga, Balasore Pin-756044

:

: gcbls1978@gmail.com